Zoom & Zegestede

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede, hierna te noemen SCBZ, zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels van SCBZ van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17 december 2003 onder nummer 83/2003.

Artikel 1
SCBZ stelt ter beschikking de facilitaire diensten als vermeld op het opdrachtformulier en op de door haar samengestelde tarievenlijst tegen de tarieven en onder de voorwaarden als door het bestuur van SCBZ vastgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen van diensten aan of elke verkoop en levering van zaken ten behoeve van opdrachtgevers / kopers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door SCBZ schriftelijk bevestigd.

Artikel 2
Met betrekking tot enige opdracht als vermeld op het opdrachtformulier worden degenen die het opdrachtformulier ondertekenen als opdrachtgever beschouwd en zijn als zodanig aansprakelijk voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende kosten. Opdrachtgevers verklaren door ondertekening van het opdrachtformulier op de hoogte te zijn van de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels van SCBZ.

Artikel 3
Onder crematie wordt verstaan een lijkverbranding als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging en de daarbij behorende facilitaire dienstverlening; het gedurende de op het opdrachtformulier bepaalde tijd beschikbaar stellen van een aula, de daar bij behorende familiekamer en condoleanceruimte, het ten gehore brengen van muziekstukken, het cremeren van de overledene, de bijzetting van de urn in de algemene nis tot zes maanden na de crematiedatum. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de bijbehorende faciliteiten blijft het reguliere crematietarief ongewijzigd van kracht.

Artikel 4
Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden de prestatie ofwel het niet tijdig presteren door SCBZ in de weg te staan, waaronder een niet tijdige aankomst van de overledene in het crematorium. Deze omstandigheden leveren voor SCBZ overmacht op, waardoor SCBZ ontheven wordt van zijn verplichtingen zonder dat opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 5
SCBZ is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tengevolge van een door haar verrichte dienst ofwel terzake in haar dienst zijnde personeel die middelijk of onmiddelijk wordt toegebracht aan goederen en/of personen, welke of wie ook en op welke wijze dan ook.

Artikel 6
Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het opdrachtformulier dat elke door het crematorium geboden dienst een besloten karakter heeft en derhalve niet voor publiek toegankelijk is.

Artikel 7
SCBZ accepteert geen door opdrachtgever, dan wel van in zijn/haar opdracht handelende derde(n), aangeboden ingebrande CD’s ter opluistering van enige door het crematorium beschikbaar gestelde facilitaire dienst. Muziekkeuze voor de plechtigheid dient 24 uur van tevoren in het crematorium aanwezig te zijn, bij plechtigheden op maandag uiterlijk de vrijdag voorafgaand om 14.00 uur.

Artikel 8
Het aanleveren van bestelgegevens catering dient te geschieden op de tijden als opgenomen in de Huisregels van het crematorium.

Artikel 9
Voor het annuleren van een (telefonisch) gereserveerde crematie wordt een tarief in rekening gebracht, tenzij overmacht schriftelijk aantoonbaar is (bijvoorbeeld testament / wilsbeschikking overledene).

Artikel 10
Door SCBZ beschikbaar gestelde faciliteiten dienen overeenkomstig de bestemming, met inachtneming van de voor de bedoelde zaken geldende specifieke voorwaarden en niet in strijd met enige (wettelijke) bepaling te worden gebruikt.

Artikel 11
Het is niet toegestaan (motor)voertuigen op het terrein te brengen dan tot in de bestemde parkeervakken of stalling voor bezoekers.

Artikel 12
Het is niet toegestaan honden of andere (huis)dieren mee te (laten) brengen in of naar het crematorium of de omliggende terreinen.

Artikel 13
SCBZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste beantwoording door opdrachtgever van vragen op het opdrachtformulier. Opmerkingen geplaatst door opdrachtgever, anders dan als keuzemogelijkheid aangegeven op het opdrachtformulier, zijn voor SCBZ niet bindend, tenzij door SCBZ schriftelijk geaccordeerd.

Artikel 14
Opdrachtgever staat de door SCBZ aan te wijzen functionaris toe om ten allen tijde toegang te hebben tot de ruimtes die deel uit (kunnen) maken van de facilitaire dienstverlening teneinde de juiste naleving van de in deze voorwaarden vervatte gebruiksbepalingen te controleren.

Artikel 15
SCBZ is gerechtigd om, in geval van handelen door opdrachtgever in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden en/of de Huisregels van SCBZ opdrachtgever voor een door het bestuur en/of de directeur van SCBZ te bepalen termijn uit te sluiten van de mogelijkheid tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Artikel 16
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever binnen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te hebben betaald. Bij overschrijding van voormelde betalingstermijn is SCBZ gerechtigd, ongeacht overige rechten, een vertragingsrente van 2,5% per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen, zulks zonder ingebrekestelling of sommatie. Tevens is SCBZ gerechtigd haar vorderingen ter incasso aan derden te geven. De (buitengerechtelijke) kosten van een dergelijke incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag te vermeerderen met BTW met een minimum van € 100,00. Tevens is SCBZ alsdan gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van 10% van het factuurbedrag. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal der verschuldigde bedragen.

Artikel 17
SCBZ kan het retentierecht uitoefenen op de asurn van de overledene en/of op alle geleverde zaken en blijven voornoemde zaken eigendom van SCBZ zolang deze vorderingen heeft op opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven ten opzichte van SCBZ, ook indien het kosten zijn voortvloeiend uit een eerdere contractuele relatie of overeenkomst van opdrachtgever met SCBZ, totdat opdrachtgever alle openstaande vorderingen volledig heeft voldaan en/of totdat nakoming van enige overeenkomst gerealiseerd is. SCBZ zal tot generlei vrijwaring van opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid gehouden zijn. Indien opdrachtgever niet in staat is het met SCBZ overeengekomen en aan SCBZ verschuldigde te voldoen kan opdrachtgever de overeenkomst met SCBZ annuleren, met uitsluiting van een gereserveerde crematie als bedoeld in artikel 9. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden binnen vijf werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden om binnen vijf werkdagen na annulering SCBZ alle schade die SCBZ door deze annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op de daadwerkelijk gemaakte kosten plus 20% van de in de geannuleerde overeenkomst genoemde totaalprijs. Indien opdrachtgever na vijf werkdagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft SCBZ het recht opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 18
Bij het in gebreke blijven van opdrachtgever is SCBZ gerechtigd de nog beschikbare as(sen) van de overledene(n) te verwijderen en te herplaatsen in de Algemene Nis van het crematorium. Eén jaar na de datum van het in gebreke blijven van opdrachtgever en nadat SCBZ daarvan aangetekend bericht heeft gedaan naar het laatstelijk bij SCBZ bekend zijnde adres van opdrachtgever is SCBZ gerechtigd de as(sen) te verstrooien, eventuele gedenkplaten te vernietigen en kan opdrachtgever op generlei wijze enig recht (doen) laten gelden op vrijkomende goederen en/of plaatsen betrekking hebbend op de overeenkomst(en).

Artikel 19
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden behandeld door: Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 92, 5600 AB Eindhoven.