Zoom & Zegestede

Zoom- en Zegestede

Mogelijkheden en benodigdheden

Vaststellen dag, datum en tijdstip van de plechtigheid
Om het tijdstip van de crematie-/begrafenisplechtigheid te bepalen, overlegt u  telefonisch met SCB Zoom- en Zegestede.

Voor het aanvragen van crematies/begravingen kunt u SCB Zoom- en Zegestede 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken. Onze afdeling Planning is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0164-745421. Buiten dit tijdstip neemt onze meldkamer de reserveringen van ons over.

Er wordt, na overleg, overeengekomen op welk tijdstip de plechtigheid of condoleance aanvangt. Voor het aanmelden van de plechtigheid dient u gebruik te maken van ons opdrachtformulier.

Benodigde informatie bij aanmelding

Bij de eerste telefonische opdracht voor het reserveren van de crematie/begrafenis/condoleance zullen de volgende gegevens aan u worden gevraagd:

 1. naam en geslacht van de overledene;
 2. dag, datum, tijd en locatie van de plechtigheid;
 3. of verlenging van de beschikbare tijd gewenst is;
 4. of er een kerkdienst vooraf gaat aan de plechtigheid;
 5. een globale inschatting van het aantal te verwachten personen;
 6. of de plechtigheid in besloten kring plaatsvindt;
 7. of het wel of niet is toegestaan om informatie aan derden te verschaffen.
 8. of er overige wensen zijn waar wij alvast rekening mee kunnen houden, zoals het meegaan naar de crematieruimte of een gewenste opname;
 9. indien sprake is van een begraving, het een begraving of bijbegraving betreft (graflocatie).

Benodigde formulieren

Het opdrachtformulier
Het opdrachtformulier dient, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de crematie/begrafenis/condoleance én door de uitvaartverzorger, uiterlijk de dag vóór de plechtigheid om 09:00 uur in bezit te zijn van de Stichting. Is de plechtigheid op maandag dan dient het opdrachtformulier op de voorafgaande vrijdag, vóór 14:00 uur, in het bezit te zijn van de Stichting.

Door ondertekening van het opdrachtformulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de Algemene Leveringsvoorwaarden, Huisregels en Richtlijnen en, indien sprake is van een begrafenis op begraafplaats Zegestede, van het Beheersreglement begraafplaats Zegestede van SCB Zoom- en Zegestede en de daaruit voortvloeiende consequenties.

De benodigde opdrachtformulieren zijn te downloaden via de website.

Verlof tot cremeren/begraven
Het (digitaal) verlof tot cremeren/begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden.

 

Benodigde formulieren

Registratieformulier

Het registratieformulier als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging, met daarop de namen, de data van geboorte en overlijden en het registratienummer van de overledene. Het registratienummer op het registratieformulier moet corresponderen met het nummer aangebracht op de buitenzijde van de kist of omhulsel (de medewerkers van de Stichting zijn verplicht om dit te controleren). Indien er reden is om aan te nemen dat de gegevens op het registratieformulier dan wel op de kist of het omhulsel niet juist zijn, vindt zo mogelijk de identificatie van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de medewerker van de begraafplaats of het crematorium (artikel 8 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging).

Om deze pijnlijke situatie voor nabestaanden te voorkomen, verzoeken wij u met klem er zorg voor te zorgen dat de vermelde gegevens juist zijn. Zónder het juiste, correcte verlof én een juist corresponderend registratieformulier en registratienummer, mag de Stichting niet overgaan tot cremeren/begraven.

Aangifte van overlijden

Een niet-natuurlijke dood
Indien sprake is van een niet-natuurlijke dood moet de ambtenaar van de burgerlijke stand vooraf “een verklaring van geen bezwaar” van de Officier van Justitie ontvangen.

Overlijden in het buitenland (met uitzondering van Beneluxlanden)
Is de overledene overleden in het buitenland en valt het land onder het Verdrag van Strassbourg dan zijn de volgende zaken van toepassing:

 1. Laissez-passer (ook wel lijkenpas genoemd) dient bij het lijk aanwezig te zijn bij aankomst in Nederland (wordt afgegeven door de staat van vertrek).(In Nederland wordt deze lijkenpas afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte van overlijden is ingeschreven);
 2. Opdrachtformulier voor crematie/begraven;
 3. Verlof tot verbranding/verlof tot begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente alwaar de crematie/begraving plaatsvindt.

Overlijden in een Beneluxland
Indien de overledene overleden is in een Benelux-land is een verlof tot crematie/verlof tot begraven nodig en tevens een verlof tot vervoer afgegeven in de gemeente van overlijden én dient op het verlof vermeld te staan waar de overledene gecremeerd/begraven wordt.

Aankomst rouwstoet

Om uw familie gastvrij te ontvangen, de aula gereed te zetten en de wensen van de familie nog eens na te lopen verwachten wij de rouwstoet maximaal 30 en minimaal 10 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd.

Eucharistievieringen
Conform de afspraken met Bisdom Breda zijn Eucharistie- en communievieringen in de aula’s van de crematoria en in de aula van de begraafplaats niet toegestaan.

Voor overige diensten die door pastores worden begeleid zijn voorzieningen aanwezig zoals kazuifels, stola’s, wijwater, wierook enz. 

Wierook
Wierook is alleen toegestaan tijdens de laatste plechtigheid van die dag. De wens om hiervan gebruik te maken dient bij het reserveren van de dienst kenbaar gemaakt te worden.

Facturatie

De Stichting verstuurt binnen vijf werkdagen de factuur digitaal aan de uitvaartondernemer, naar het bij ons bekende e-mailadres. De uitvaartondernemer dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

Bij vragen over een factuur kunt u contact opnemen met de afdeling Administratie via administratie@zoomenzegestede.nl of 0164-745424, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag vanaf 08:30 tot 16:30 uur

 

 

Mee naar de crematieruimte

Het gebeurt steeds vaker dat nabestaanden de overledene willen begeleiden naar de crematieruimte. Uiteraard kunnen wij aan dit verzoek tegemoet komen, zij het dat dit vooraf kenbaar gemaakt is. De aanwezigheid van maximaal 10 personen is hierbij toegestaan.

Openingstijden

Voor het reserveren van een plechtigheid zijn onze crematoria en de begraafplaats dagelijks van 09.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0164 – 74 54 21. Buiten dit tijdstip neemt onze meldkamer de reserveringen van ons over. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De afdeling asbestemming is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur op 0164-745422

De administratie is gevestigd te crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE te Bergen op Zoom en is geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 16:30 uur en telefonisch bereikbaar op 0164-745424.